زندگینامه ی شهیدعلی اکبرمحمدی


پرورش دراینچنین محیطی ازاوانسانی شایسته وشاهدی جاوید ساخت،انسانی که متواضع،قناعت پیشه وازهمه مهمتر خداجوبودوبخاطراین تربیت عالی وشایسته که موجب شده بود راه حق راپیشه کند،درمتن وصیتنامه ازوالدینش تشکرنمود.

شهیدمحمدی تحصیلات ابتدایی رادردبستان رحمت آبادباغستان علیا باموفقیت به پایان رسانیدوسپس دوره ی راهنمایی رادرمدرسه ی علوی شهرک باغستان ادامه داد.

شهیددرتعطیلات تابستانی جهت فراگیری کلام الله مجیدبه مکتبی دراسلامیه می رفت وقلب پاکش ازهمان اوایل بانورفرآن روشن گردید.دراواخردوره ی راهنمایی بودکه درکلاس آموزش برق کشی شرکت نمودوکارآموزی موفق شد.شهید تحصیلات مقطع متوسطه رادررشته ی اقتصاد دردبیرستان دکترشریعتی ادامه دادوموفق به اخذمدرک دیپلم شد.

ازویژگیها ی برجسته ی شهیددراین دوره می توان به متانت وشرم وحیای اوکه درچهره ورفتارش هویدابود،اشاره کرد.

دیگراینکه فرصتها رامغتنم می شمردوازبیکاری بیزاری می جست و بلافاصله بعدازتعطیلی مدرسه به کمک پدردرامورکشاورزی یابه انجام کارهای خانه می پرداخت.
 

باشروع اوجگیری انقلاب شکوهمنداسلامی باشوروعلاقه ی وصف ناپذیری ،شب وروزدرراه به ثمررسیدن اهداف انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)تلاشی مستمرومضاعف داشت وبه طورمرتب درراهپیمایی وتظاهرات ضدرژیم شاهنشاهی که درفردوس برگزارمی شد،شرکت می نمود.
 

بعدازپیروزی انقلاب درپایگاه مقاومت بسیج باغستان بعنوان یکی ازاعضافعال همکاری می کرد.شهیدبعدازاخذدیپلم به همراه چند نفرازدوستانش درآموزشگاه شهربانی ثبت نام کردوبعدازطی مراحلی به استخدام شهربانی درآمد.اماعشق به معبودو دفاع ازمیهن وناموس ومکتب،دردرونش موج می زدوهیچ چیزنمی توانست اوراراضی کندوهمین عشق اوراداوطلبانه به جبهه کشاندوبه مصداق این شعرکه دردفترچه ی کوچک خاطراتش ودرابتدای وصیتنامه اش نوشته بود:
 

       چون پای عشق آیدمیان بایدکه ازجان بگذری                  

ازامتحان عاشقی بایدکه آسان بگذری
 

                 آماده شوبهرسفر،کن جان آماج خطر                     

بایدکه ازاین کوره ره،بانورایمان بگذری
 

ازجان گذشت وسبکبال وآسان ازمسیرعشق عبورکردونورایمان وجلای قلبش تابیدن گرفت وبه سان ستاره ای  درخشید.گویادرانتظارپروازی ملکوتی وآرمیدن درآغوش معشوقش لحظه شماری می کردوسرانجام این شخصیت وارسته وعاشق ،درطی عملیات پاکسازی منطقه ای درسقز کردستان ،درمصاف بانیروهای کومله دموکرات (نیروهای مزدور گول خورده وخودفروخته ی آمریکا وعراق)دراثر اصابت گلوله به ناحیه ی شکم درتاریخ 17/6/1361،درحالیکه دعای فرج آقا امام زمان(ع )ودعابه جان رهبررابرلب داشت ،علی اکبروارجان به جان آفرین تسلیم کردوشربت گوارای شهادت رانوشیدوباتوجه به اینکه شهید محمدی اولین شهیدباغستان بود، در گلزارشهدایی که به نام خودش نامگذاری شد(بهشت محمدی)به خاک سپرده شدوبرادرکوچکش(حسین) بازبان کودکانه دررثایش چنین سرود:
 

ای برادرجان علی اکبرمعطرگشته ای                 

                    درمسیرمکتبت خونین وپرپرگشته ای
 

                     برندای مهدی صاحب زمان(عج) لبیک گفتی           

                      رهبربی یارویاورراتویاورگشته ای       
 

                       غنچه بودی گل شدی وزبعدآن پرپرشدی    

                       زان که خون خودبریختی،لاله پرورگشته ای
 

                       چون زفردوس کویررفتی به فردوس برین         

                         ازمیان خاکیان دیگرفراترگشته ای
 

                        درجوارحق تعالی رزق وروزی می خوری    

                        همسفرباعشقان وباپیمبر(ص)گشته ای
 

(جهت شادی روح بلندش صلوات)

 

خاطره ای ازهمرزم شهیدمحمدی:

بنا به گفته ی یکی ازهمرزمانش،شهیدمدتی قبل ازشهادتش درمراسم صبحگاهی دعای فرج راقرائت می کردوهمرزمش باشوخی به وی می گوید:شما که صدای خیلی خوبی نداری؟!چرادعارامی خوانی؟ شهیددرپاسخ می گوید:برای اینکه وقتی شهیدشدم،اگرپرسیدندچه کسی شهیدشده،بگویند،همان کسی که درمراسم، دعا ی فرج رامی خواند!!

بعدازشهادت علی اکبرهم نواری به دستمان رسیدکه شهیدصدایش رابرروی آن ضبط کرده بود، درآن نوارشهیددعای فرج(الهی عظم البلا)  راقرائت می کردوبعدازقرائت دعاهم ضمن سلام دادن به تمامی دوستان،فامیل وآشنایان ،ازهمه طلب حلالیت نموده بودولی متاسفانه ماباتوجه به اینکه مادرمان باشنیدن صدای شهیدبیقراری زیادی می کردوداغ دلش تازه می شد،نوارراناگزیر بودیم مخفی کنیم وبراثرهمین جابجایی ها نیزدردرازمدت نوارمذکورراگم کردیم وامیدواریم دوباره آن راپیداکرده وصدای مناجات عاشقانه ی شهیدرایکباردیگربشنویم.


/ 0 نظر / 6 بازدید